top of page
BD-sketch3.png

Algemene voorwaarden
& Privacy Statement

1. Definities


In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt. 
 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die Blauwdruk conceptbouwers B.V. de opdracht geeft om een bijeenkomst of specifiek onderdeel daarvan te organiseren. 
1.2 Opdrachtnemer: Blauwdruk conceptbouwers B.V. gevestigd te Fruitweg 60 E2 te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer: 77164334. En alle aan Blauwdruk conceptbouwers B.V. gelieerde ondernemingen of handelsnamen. 
1.3 Bijeenkomst: een congres, symposium, seminar, festival, bedrijfsevenement, jubileum, clubavond, alsmede de organisatie van ieder ander evenement of activiteit waaromtrent de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit.
1.4 Schriftelijk: door middel van een ondertekend document of bevestiging per mail door gevolmachtigde van opdrachtgever en opdrachtnemer. 
1.5 Offerte: een vrijblijvende kostenraming aan opdrachtgever met daarin alle gespecificeerde kosten en werkzaamheden van opdrachtnemer. 
1.6 Stelpost: bedragen op de offerte die voorzien zijn van de term stelpost zijn niet leidende kostenposten. Deze posten zijn een inschatting van bedragen op basis van eerdere projecten en ervaringen. 

 

 

2. Algemeen
 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever heeft ingestemd.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst (offertes)
 

3.1 Alleen schriftelijke offertes zijn geldend. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende één maand, tenzij anders aangegeven. 
3.2 Genoemde prijzen in offertes:
3.2.1 Gelden bij vermelde aantallen en ongedeelde opdracht.
3.2.2 Gelden bij ongewijzigde uitvoer. 
3.2.3 Zijn exclusief BTW of andere overheidsheffingen, vergunningen e.d.
3.2.4 Zijn onverpakt, tenzij anders aangegeven.
3.2.5 Zijn gebaseerd op reguliere werktijden van 07:00 - 21:00. 
3.2.6 Gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
3.3 Meerwerk is nadrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Minderwerk kan slechts worden verrekend met de uiteindelijke factuur indien partijen zulks schriftelijk overeen zijn gekomen. 
3.4 De door Blauwdruk Conceptbouwers B.V. verstrekte gegevens, voorbeelden en afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 

 

4. Uitvoering van de overeenkomst
 

4.1 Blauwdruk conceptbouwers B.V. ontleent zich het recht om de uitvoering van opdrachten te laten verrichten door derden of met ondersteuning van derden. 
4.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen elkaar over een weer zo snel mogelijk informeren over alle alle feiten en omstandigheden die (de uitvoering van) de overeenkomst kunnen beïnvloeden. 
4.3 Voor uitvoering op locatie zal de opdrachtgever kosteloos beschikking geven over de benodigde stroom, licht, hulp- en hijswerktuigen, steigers en werk- en opslagruimte en de in redelijkheid vereiste faciliteiten of materialen. 
4.4 Levertijden zijn altijd indicatief, en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er een wijziging nodig is voor het deugdelijk uitvoeren van de overeenkomst, dan zullen Blauwdruk conceptbouwers B.V. en opdrachtgever per omgaande in onderling overleg de overeenkomst in redelijkheid aanpassen. Als de wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen hebben voor de opdrachtgever dan zal Blauwdruk conceptbouwers B.V. de opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk informeren. 

 

5. Oplevering
 

5.1 De opdrachtgever en Blauwdruk conceptbouwers, B.V. dienen samen zo snel mogelijk na levering van de goederen en/of diensten, het geleverde te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit. 
5.2 De opdrachtgever dient de uitkomst van het onderzoek schriftelijk aan Blauwdruk conceptbouwers B.V. te rapporteren met bewijsmateriaal bij eventuele gebreken. 
5.3 Uitkomsten van het onderzoek zonder de aanwezigheid van Blauwdruk conceptbouwers B.V. dienen uiterlijk vijf werkdagen na levering schriftelijk te worden gerapporteerd, anders mag Blauwdruk conceptbouwers B.V. de levering goedgekeurd achten. 

 

6. Verzekering


6.1 Na ontvangst van de goederen – zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder opgehaald en vervoerd – is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan hiervan. Ingeval hiervan zullen door Blauwdruk conceptbouwers B.V. bovenop de kosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever dient de goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, en met name aan weersomstandigheden met een windkracht boven 7 beaufort. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het geleverde.
6.2 Opdrachtgever vrijwaart Blauwdruk conceptbouwers B.V. volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het geleverde. Opdrachtgever dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal of vergaan van het geleverde.

 

7. Annulering
 

7.1 Blauwdruk conceptbouwers B.V. heeft het recht om, bij het niet nakomen van de afspraken uit deze overeenkomst, het te organiseren evenement, dienst of onderdeel daarvan tot uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk te annuleren, dan wel een andere dag of gelijkwaardige vervanging te bepalen. 
7.2 De opdrachtgever heeft tot uiterlijk veertien dagen voor aanvang van het evenement het recht de te organiseren bijeenkomst te annuleren. Daartoe geldt onverminderd het volgende:
7.2.1 Bij annulering tot acht weken voor aanvang van het evenement, is opdrachtgever 25% verschuldigd van de overeengekomen totaalprijs, dan wel de door opdrachtnemer in verband gemaakte kosten indien deze hoger zijn. 
7.2.2 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het evenement, is opdrachtgever 50% verschuldigd van de overeengekomen totaalprijs, dan wel de door opdrachtnemer in verband gemaakte kosten indien deze hoger zijn. 
7.2.3 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het evenement, is opdrachtgever 75% verschuldigd van de overeengekomen totaalprijs, dan wel de door opdrachtnemer in verband gemaakte kosten indien deze hoger zijn. 
7.2.4 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 
7.2.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak en alle door derden geleden schade, voortvloeiende uit de (gedeeltelijke) annulering van het organiseren evenement. 

 

8. Ontbinding


8.1 Partijen zijn gerecht de gesloten overeenkomst te ontbinden, indien:
8.1.1 Het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken, is aangevraagd of wanneer de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
8.1.2 De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel hem dit wordt verleend;
8.1.3 De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen verliest;
8.1.4 Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om aan diens (financiële verplichtingen) te voldoen.
8.2 In één van de hiervoor in artikel 7 lid 1 genoemde gevallen, is de vordering van opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

9. Garantie


9.1 Bij eventuele gebreken blijft de opdrachtgever, na oplossing van de gebreken, verplicht tot het afnemen van de goederen en/of diensten en het nakomen van de betalingsvoorwaarden. 
9.2 Eventuele gebreken aan het geleverde, ten gevolge van Blauwdruk conceptbouwers B.V., uitgesloten de schade ten gevolge van opdrachtgever of derden, zullen door Blauwdruk Conceptbouwers B.V. zo snel mogelijk, in overleg met de opdrachtgever in orde worden gebracht. 
9.3 Retourneren van geleverde goederen mag alleen na schriftelijke toestemming van Blauwdruk Conceptbouwers B.V..

 

10. Intellectueel eigendom en auteursrecht


10.1 Het is niet toegestaan om offertes, kostenramingen, of begrotingen en de daarbij horende informatie en/of tekeningen, monsters, modellen of enig andere vorm van kennis of informatie, verkregen van Blauwdruk conceptbouwers B.V. te tonen of te noemen aan derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Blauwdruk conceptbouwers B.V.. 
10.2 Op alle documenten, concepten, ontwerpen, ideeën, tekeningen, renders, schetsen, modellen of begrotingen geldt auteursrecht en deze blijven eigendom van Blauwdruk Conceptbouwers B.V., ook na de eventuele opdracht. 

 

11. Geheimhouding


11.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
11.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn. Hieronder vallen ook alle documenten, gebruikte technieken, materialen, systemen, methodes, modellen, tekeningen en/of overige informatie welke verband houdt met de door Blauwdruk conceptbouwers B.V. geleverde diensten en/of producten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.
11.3 De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door Blauwdruk conceptbouwers B.V. aan hem werd verstrekt.

 

12. Aansprakelijkheid


12.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming die niet tijdig – na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld – door opdrachtnemer is hersteld.
12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
12.2.1 alle andere vormen van schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, schade toegebracht door derden die door opdrachtnemer zijn ingehuurd, gederfde winst, schade van derden, boetes of heffingen die zijn opgelegd aan de Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blauwdruk conceptbouwers B.V..
12.2.2 tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
12.3 Opdrachtnemer is zowel jegens derden als jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor opzichtschade, verlies, diefstal en/of beschadiging van gelden en/of zaken gedurende het georganiseerde evenement of tijdens de voorbereiding en afbouw, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van Blauwdruk conceptbouwers B.V.. 
12.4 Deelname aan een in opdracht van opdrachtgever door Blauwdruk conceptbouwers B.V. georganiseerde evenement geschiedt op eigen risico.
12.5 Onverminderd het voorgaande is de omvang van de aansprakelijkheid van Blauwdruk conceptbouwers B.V. in ieder geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst exclusief kosten, onkosten en btw, met een maximale waarde van de gefactureerde en betaalde diensten in het desbetreffende jaar waarin de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van Blauwdruk conceptbouwers B.V.. De aansprakelijkheid is bovendien gelimiteerd tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen.
12.6 Ingeval Opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat Blauwdruk conceptbouwers B.V. aansprakelijk zou zijn voor door geleden schade, dient zij dit onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk aan Blauwdruk conceptbouwers B.V. mede te delen.
12.7 Partijen zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de overeenkomst door omstandigheden die buiten de redelijke invloedsfeer van de desbetreffende partij liggen. 
12.8 Blauwdruk conceptbouwers B.V. is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever of namens de opdrachtgever werkende personen of derden, aangedragen materialen, constructies, ontwerpen en/of maatvoeringen, tenzij aan Blauwdruk conceptbouwers B.V. de opdracht is gegeven en voldoende tijd en informatie is gegeven, deze te toetsen en/of te laten toetsen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

13. Schade


13.1 Eventuele schade aan gereedschap, gehuurde goederen of andere materialen die gedurende de opbouw, het evenement of de afbouw door Blauwdruk conceptbouwers B.V. wordt geleden en niet door Blauwdruk Conceptbouwers zelf is veroorzaakt zal verhaald worden op de desbetreffende veroorzaker. 
13.2 Indien en voor zover deze niet op derden verhaald kan worden, bijvoorbeeld bij een gebrekkige verzekering, weigering de verantwoordelijkheid te dragen of onduidelijkheid over de verantwoordelijke, zal de schade op de opdrachtgever kunnen worden verhaald. 

 

14. Betaling


14.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling geschiedt door het totale factuurbedrag op de bankrekening van Blauwdruk conceptbouwers B.V. over te maken. De betalingstermijn betreft een fatale termijn. Bezwaar tegen factuurbedragen schort de betalingsverplichting niet op. 
14.2 Betalingsvoorwaarden zijn als volgt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen:
14.2.1 Betalingsvoorwaarden voor opdrachten met een vooraf overeengekomen bedrag: 40% bij bevestiging van de opdracht en 60% binnen twee weken na levering. 
14.2.2 Opdrachten aan particulieren zijn altijd 40% bij opdracht en 60% binnen twee weken na aflevering. 
14.3 Betalingsvoorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
14.4 Opdrachtgever is jegens Blauwdruk conceptbouwers B.V. aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die kunnen worden toegerekend aan de niet tijdige betaling door opdrachtgever. 
14.5 Een betaling in deeltermijnen dient vooraf en schriftelijk door beide partijen te zijn overeengekomen. In dat geval is Blauwdruk conceptbouwers B.V. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten wanneer opdrachtgever (één van) de deelfacturen niet voldoet binnen de daarvoor gestelde termijn van eveneens veertien dagen na factuurdatum. Blauwdruk conceptbouwers B.V. is niet aansprakelijk voor de enige uit de opschorting voortvloeiende schade of extra kosten van opdrachtgever of derden. 

 

15. Opeisbaarheid


15.1 Alle geleverde zaken en goederen blijven eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens Blauwdruk Conceptbouwers B.V. uit hoofde van enige met Blauwdruk Conceptbouwers B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. 

 

16. Overmacht


16.1 Blauwdruk conceptbouwers B.V. kan niet gehouden worden tot het nakomen van zijn verplichtingen indien Blauwdruk conceptbouwers B.V. wordt gehinderd door omstandigheden ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Blauwdruk conceptbouwers B.V. geen invloed op heeft.
16.3 Indien de overmacht langer voortduurt dan twee maanden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
16.4 Blauwdruk conceptbouwers B.V.  is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbinden van een overeenkomst.
16.5 Indien Blauwdruk conceptbouwers B.V. ten tijde van het intreden van overmacht reeds een gedeelte geleverd heeft, of in staat is een gedeelte te leveren, is Blauwdruk conceptbouwers B.V. gerechtigd dit gedeelte te factureren.

 

17. Geschillen


17.1 Blauwdruk conceptbouwers B.V. en opdrachtgever zullen pas een geschil aan de rechter voorleggen, nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in redelijkheid onderling te beslechten. 

 

18. Verwerking persoonsgegevens


18.1 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst door Blauwdruk conceptbouwers B.V. persoonsgegevens worden verwerkt, geldt opdrachtgever ten aanzien van deze verwerking als de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Blauwdruk conceptbouwers B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

20. Ter inzage
 

20.1 Deze algemene voorwaarden zijn op 8 april 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 

bottom of page